เครื่องหมายการค้าที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีระยะเวลาการคุ้มครองตามกฎหมาย 10 ปี โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถต่ออายุการคุ้มครองได้คราวละ 10 ปี